Forums

Full Version: Změna spouštěcího skriptu u CS16 a CSS
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Vzhledem k problémům, které tropí hlds_run byla dnes provedena globální změna, která spouštěcí skripty namísto přes hlds_run volá napřímo přes hlds_i686. Pokud někdo používal jiné binárky, než hlds_i686, server se po restartu v administraci nezapne korektně.

Spouštění serverl tedy probíhá výslovně přes hlds_i686.