Forums

Full Version: Neplánovaný výpadek serveru game7 (81.0.206.207)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Dnes okolo 17 hod došlo k neplánovanému cca hodinovému odstavení serveru Game7.
Provoz je nyní plně obnoven.

Za komplikace se velice omlouváme.