Forums

Full Version: Posílení serveru game3
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Dnes dojde k výměně serveru game3 za výkonnější HW.
V průběhu migrace na nový stroj očekáváme cca hodinový výpadek.